Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Ο κανονισμός 10/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος είναι ο πιο αυστηρός και σημαντικός νόμος για τα πλαστικά προϊόντα ποιότητας τροφίμων, έχει εξαιρετικά αυστηρές και ολοκληρωμένες απαιτήσεις για το πρότυπο του ορίου βαρέων μετάλλων για προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και είναι ο δείκτης ανέμου διεθνούς Έλεγχος κινδύνου ασφάλειας υλικού σε επαφή με τρόφιμα.

food contact plastic

Ο νέος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της ΕΕ για πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα δημοσιεύθηκε το 2011
15 Ιανουαρίου. Αυτός ο νέος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2011. Καταργεί την οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής. Υπάρχουν αρκετές
μεταβατικές διατάξεις και συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Τραπέζι 1

Μεταβατικές Διατάξεις

Έως 31 Δεκεμβρίου 2012  

Μπορεί να δεχθεί να διαθέσει στην αγορά τα ακόλουθα

- τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που έχουν νόμιμα διατεθεί στην αγορά

Μεταβατικές διατάξεις για τα δικαιολογητικά FCM

πριν από την 1η Μαΐου 2011 

Τα δικαιολογητικά βασίζονται στους βασικούς κανόνες για τη συνολική μετανάστευση και τις δοκιμές ειδικής μετανάστευσης που ορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ

Από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Το δικαιολογητικό για υλικά, αντικείμενα και ουσίες που διατίθενται στην αγορά μπορεί να βασίζεται είτε στους νέους κανόνες μετανάστευσης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 είτε στους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ

Από 1 Ιανουαρίου 2016

Τα δικαιολογητικά βασίζονται στους κανόνες για τις δοκιμές μετανάστευσης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011

Σημείωση: 1. Το περιεχόμενο του εγγράφου υποστήριξης αναφέρεται στον Πίνακα 2, Δ

Πίνακας 2

Α. Πεδίο εφαρμογής.

1. Υλικά και αντικείμενα και μέρη τους που αποτελούνται αποκλειστικά από πλαστικά

2. Πλαστικά πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα που συγκρατούνται μεταξύ τους με κόλλες ή με άλλα μέσα

3. Υλικά και αντικείμενα που αναφέρονται στα σημεία 1 & 2 που είναι τυπωμένα ή/και καλυμμένα με επίστρωση

4. Πλαστικά στρώματα ή πλαστικές επικαλύψεις, που σχηματίζουν παρεμβύσματα σε πώματα και πώματα, που μαζί με αυτά τα καπάκια και το πώμα συνθέτουν ένα σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων διαφορετικών τύπων υλικών

5. Πλαστικά στρώματα σε πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα πολλαπλών υλικών

Β. Απαλλαγή

1. Ρητίνη ανταλλαγής ιόντων

2. Καουτσούκ

3. Σιλικόνες

Γ. Ουσίες πίσω από λειτουργικό φράγμα και νανοσωματίδια

Ουσίες πίσω από ένα λειτουργικό φράγμα2

1. Μπορεί να παρασκευάζεται με ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ένωσης

2. Πρέπει να συμμορφώνεται με τον περιορισμό για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο του Παραρτήματος I (SML: Δεν ανιχνεύθηκε, 1 mg/kg σε τελικό προϊόν)

3. Μη εγκεκριμένες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται με μέγιστο επίπεδο 0,01 mg/kg στα τρόφιμα

4. Δεν πρέπει να ανήκουν σε ουσίες που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια

5. Δεν πρέπει να ανήκει σε νανομορφή

Νανοσωματίδια::

1. Θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση όσον αφορά τον κίνδυνο έως ότου γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες

2. Οι ουσίες σε νανομορφή χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται ρητά και αναφέρονται στο παράρτημα I

Δ. Δικαιολογητικά

1. περιέχει τις συνθήκες και τα αποτελέσματα των δοκιμών, υπολογισμών, μοντελοποίησης, άλλης ανάλυσης και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια ή το σκεπτικό που αποδεικνύει τη συμμόρφωση

2. διατίθεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης στις αρμόδιες εθνικές αρχές κατόπιν αιτήματος

Ε. Συνολική μετανάστευση & Ειδικό Όριο Μετανάστευσης

1. Συνολική Μετανάστευση

- 10 mg/dm² 10

- 60 mg/kg 60

2. Ειδική Μετανάστευση (Ανατρέξτε στον Ενωσιακό Κατάλογο του Παραρτήματος I – Όταν δεν υπάρχει ειδικό όριο μετανάστευσης ή προβλέπονται άλλοι περιορισμοί, εφαρμόζεται ένα γενικό όριο ειδικής μετανάστευσης 60 mg/kg)

Λίστα της Ένωσης

Παράρτημα I – Μονομερές και πρόσθετο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Περιέχει

1. Μονομερή ή άλλες αρχικές ουσίες

2. Πρόσθετα εκτός από χρωστικές

3. Βοηθήματα παραγωγής πολυμερών εξαιρουμένων των διαλυτών

4. Μακρομόρια που λαμβάνονται από μικροβιακή ζύμωση

5. 885 εγκεκριμένη ουσία

Παράρτημα II–Γενικός περιορισμός για υλικά και αντικείμενα

Ειδική μετανάστευση βαρέων μετάλλων (mg/kg τροφής ή προσομοιωτής τροφίμων)

1. Βάριο (钡) =1

2. Κοβάλτιο (钴)= 0,05

3. Χαλκός (铜)= 5

4. Σίδηρος (铁) = 48

5. Λίθιο (锂)= 0,6

6. Μαγγάνιο (锰)= 0,6

7. Ψευδάργυρος (锌)= 25

Ειδική Μετανάστευση Πρωτογενών Αρωματικών Αμινών (άθροισμα), Όριο ανίχνευσης 0,01 mg ουσίας ανά κιλό τροφίμου ή διεγερτικού τροφής

Παράρτημα III- Προσομοιωτές Τροφίμων

10% Αιθανόλη 

Παρατήρηση: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιλεγεί απεσταγμένο νερό

Προσομοιωτής Τροφίμων Α

τρόφιμα με υδρόφιλο χαρακτήρα

3% οξικό οξύ

Προσομοιωτής Τροφίμων Β

όξινη τροφή

20% Αιθανόλη 

Προσομοιωτής Τροφίμων Γ

τρόφιμα έως και 20% αλκοολούχο περιεχόμενο

50% Αιθανόλη 

Προσομοιωτής Τροφίμων Δ1

τρόφιμα που περιέχουν > 20% περιεκτικότητα σε αλκοόλ

γαλακτοκομικό προϊόν

φαγητό με λάδι σε νερό

Φυτικό λάδι 

Προσομοιωτής Τροφίμων Δ2

τα τρόφιμα έχουν λιπόφιλο χαρακτήρα, ελεύθερα λιπαρά

Πολυ(2,6-διφαινυλ-π-φαινυλενοξείδιο), μέγεθος σωματιδίων 60-80mesh, μέγεθος πόρων 200nm

Προσομοιωτής Τροφίμων Ε

στεγνο ​​φαγητο

Παράρτημα IV- Δήλωση συμμόρφωσης (DOC)

1. εκδίδεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης και περιέχει τις πληροφορίες όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV3

2. στα στάδια εμπορίας εκτός από το στάδιο λιανικής, το DOC είναι διαθέσιμο για πλαστικά υλικά και είδη, προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής τους καθώς και για ουσίες που προορίζονται για την κατασκευή

3. Επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των υλικών, αντικειμένων ή προϊόντων από ενδιάμεσα στάδια κατασκευής ή ουσιών για τις οποίες έχει εκδοθεί

4. – Η σύνθεση είναι γνωστή στον παρασκευαστή της ουσίας και διατίθεται στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος

Παράρτημα V - Συνθήκη δοκιμής

OM1 10d στους 20° C 20

Οποιαδήποτε επαφή με τρόφιμα σε συνθήκες κατάψυξης και ψύξης

ΟΜ2 10d στους 40°C

Οποιαδήποτε μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης έως και 70°C για έως και 2 ώρες ή θέρμανσης έως και 100°C για έως και 15 λεπτά

ΟΜ3 2 ώρες στους 70°C 

Οποιεσδήποτε συνθήκες επαφής που περιλαμβάνουν θέρμανση έως 70° C για έως και 2 ώρες ή έως 100° C για έως και 15 λεπτά, οι οποίες δεν ακολουθούνται από μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου.

ΟΜ4 1 ώρα στους 100°C 

Εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας για όλα τα διεγερτικά τροφίμων σε θερμοκρασία έως 100°C

ΟΜ5 2 ώρες στους 100°C ή σε αναρροή/εναλλακτικά 1 ώρα στους 121°C 

Εφαρμογή σε υψηλή θερμοκρασία έως 121°C

ΟΜ6 4 ώρες στους 100° C ή σε αναρροή

Οποιεσδήποτε συνθήκες επαφής τροφίμων με διεγερτικά τροφίμων A, B ή C, σε θερμοκρασία άνω των 40°C

Παρατήρηση: Αντιπροσωπεύει τις χειρότερες συνθήκες για όλους τους προσομοιωτές τροφίμων σε επαφή με πολυολεφίνες

ΟΜ7 2 ώρες στους 175°C

Εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας με λιπαρά τρόφιμα που υπερβαίνουν τις συνθήκες του OM5

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτό να γίνει OM7 με προσομοιωτή τροφίμων D2, η δοκιμή μπορεί να αντικατασταθεί από τη δοκιμή OM 8 ή OM9

ΟΜ8 Προσομοιωτής τροφίμων E για 2 ώρες στους 175 ° C και προσομοιωτής τροφίμων D2 για 2 ώρες στους 100 ° C

Μόνο για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας

Παρατήρηση: Όταν τεχνικά ΔΕΝ είναι εφικτό να εκτελεστεί OM7 με προσομοιωτή τροφίμων D2

ΟΜ9 Προσομοιωτής τροφίμων E για 2 ώρες στους 175 ° C και προσομοιωτής τροφίμων D2 για 10 ημέρες στους 40 ° C

Εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας αποθήκευσης σε θερμοκρασία δωματίου

Παρατήρηση: Όταν τεχνικά ΔΕΝ είναι εφικτό να εκτελεστεί OM7 με προσομοιωτή τροφίμων D2

 

Κατάργηση οδηγίας της Ε.Ε

1. 80/766/EEC, Οδηγία της Επιτροπής μέθοδος ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο του επιπέδου μονομερούς χλωριούχου βινυλίου σε επαφή υλικού με τρόφιμα

2. 81/432/EEC, Οδηγία της Επιτροπής μέθοδος ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο της απελευθέρωσης χλωριούχου βινυλίου από υλικό και αντικείμενο στα τρόφιμα

3. 2002/72/ΕΚ, Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα για τρόφιμα

 

 


Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-19-2021